020-716 2727

Verox scooters Amsterdam

Scooters, accessoires, onderdelen en onderhoud

Algemene Voorwaarden

Het webdomein Verox.nl is vanaf 2-3-2012 vastgelegd als het eigendom van D&M online welke deze tot 31-1-2016  heeft verhuurd aan de exploitant ABC ontwikkeling BV bij de kvk bekend als 34271726 en handelend onder Verox scooters.

Vanaf 1-2-2016 zal D&M online de website verox.nl na beeindiging van de huurovereenkomst met abc ontwikkeling bv zelf weer gaan exploiteren. Wij proberen deze overdracht zo soepel mogelijk voor de klanten en leveranciers te laten verlopen

De website www.verox.nl is conform de Europese richtlijn en Nederlandse wet “kopen op afstand” ontwikkeld. Wij hopen en verwachten dat jij als koper en gebruiker van deze website redelijk bent. Is er een probleem, dan proberen wij dit altijd zo goed en snel mogelijk op te lossen. Om toch het een en ander duidelijk te maken, hebben wij de algemene voorwaarden hieronder puntsgewijs uiteengezet, zodat iedereen die nog eens kan nalezen wanneer nodig.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van digitale, mondelinge of ander vorm van communicatie, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verox.nl en koper / gebruiker, tenzij er door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • de exploitant: de exploitant van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de exploitant met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de exploitant / eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar / exploitant is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Cookies/privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, dan weleen bestelling te plaatsen. Door het gebruik van formulieren op onze site geeft je ons impliciet opdracht deze (persoons-) gegevens te verwerken. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken en overige verwerkingen zullen slechts worden uitgevoerd indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wij zullen persoonsgegevens niet aan enige derde tonen, verstrekken of anderszins ter beschikking stellen, tenzij u voorgaande toestemming heeft gegeven

In juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving en telecomwet in werking getreden. Daarom wijzen wij u er door middel van een banner bij binnekomst op onze site er op dat wij net als elke andere website gebruik maken van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser wordt gebruikt om de pagina’s goed weer te kunnen geven.
 Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het gebruik van onze winkel te faciliteren. Via onze website worden ook cookies geplaatst van Google en Zopim. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om, indien nodig, de website te kunnen verbeteren. De gegevens hiervan worden echter altijd anoniem verwerkt. Wij gaan er dan ook vanuit dat u geen bezwaren heeft tegen deze cookies.

U kunt de cookies indien gewenst uitzetten via uw browser. Wees er wel van bewust dat dit de functionering van de website negatief kan aantasten.

Aankoop

Gedurende de in bevestiging mail vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Prijzen op de website van Verox worden altijd weergegeven inclusief BTW, rijklaarmaak kosten, RDW kenteken kosten en recycle bijdragen.

Een aankoop komt vervolgens definitief tot stand wanneer koper de aanbetaling heeft gedaan. Koper geeft daarmee direct aan op de hoogte te zijn van de garantie bepalingen en algemene voorwaarden en gaat door deze aanbetaling akkoord hiermee te zijn. De aanbetaling bedraagt altijd €100,- en indien koper dit direct via het betaalsysteem Ideal voldoet, verloopt dit via onze online iDeal payment provider Targetpay.

Na het accepteren van onze algemene voorwaarden kan koper geen beroep meer doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in “wet kopen op afstand” gezien een scooter onder deze wet in de categorie “vervoer” valt. In verband met het feit dat het een vervoer gerelateerd (maat-) product is en omdat er na bevestiging direct een datum / tenaamstelling bij het RDW aan het kenteken is gekoppeld kan deze ook niet meer worden geretourneerd. Indien koper na het plaatsen van de bestelling echter voor de werkelijke levering toch besluit de koop te willen annuleren, dan dient koper dit schriftelijk en binnen twee werkdagen te doen. Verox Scooters zal dan de koper zijn bestelling en gesloten koopovereenkomst direct ontbinden en het door koper reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen crediteren indien nodig. Aangezien Verox Scooters in dat geval echter kosten heeft moeten maken met betrekking tot het kentekenbewijs en het rijklaar maken van de scooter rekent Verox Scooters hiervoor 15% van de order met een minimum bedrag van €149,- welke verrekend word met de aanbetaling.

Levering

De door Verox.nl aangegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien de levering vertraging oploopt – hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen – of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de koper daarover bericht ontvangen.

Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de koper geen recht op vergoeding van enige door de koper geleden of te lijden schade. De koper dient bij levering het product uitvoerig te controleren. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Onderhoud/reparaties en garantie

Koper heeft drie jaar motorgarantie op de vanaf alle vanaf 2013 geleverde scooters (of maximaal 6000 km). Om deze garantie te behouden moet de scooter alle benodigde onderhoud hebben ondergaan rond de 500 km, 1500 km en 3000 km en daarna om de 1500 km.

Lees hier wat er onder garantie valt. In onderstaande gevallen is garantie niet (meer) van toepassing.
• Onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd
• Onderhoud is door een niet RDW of Merk-erkende dealer uitgevoerd
• De motor is opgevoerd
• Er zijn geen originele onderdelen gebruikt
• Schade door val, aanrijding, beschadiging of nalatigheid
• Het onderdelen betreft die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn

U kunt alleen aanspraak maken op garantie als u de originele aankoopfactuur en het onderhoudsboekje kunt overhandigen. Iedere gerepareerd of vervangen onderdeel wordt met dezelfde garantievoorwaarden behandeld.

Indien er geen sprake is van garantie rekenen wij € 60,- voorrijkosten. 50% van deze voorrijkosten dienen aanbetaald te worden voordat wij een monteur naar je toe sturen. Als de monteur constateert dat het om een garantiegeval gaat, krijg je deze aanbetaling gecrediteerd.

Verox scooters kan naar het inzicht en discretie van de directie tijdens service onderhoud werkzaamheden de klant tijdelijk van een leenscooter voorzien:
• Verox scooters draag zorg voor de wettelijke voertuig WA verzekering van deze leenscooters, echter de klant / gebruiker is ten alle tijden zelf aansprakelijk voor enige schade / diefstal die niet onder deze verzekering gedekt word.
• Wanneer er schade is door onverantwoordelijk rijgedrag, opzettelijk handelen of nalaten, of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs wordt de gehele schade verhaald op de klant / gebruiker.
• Benzinekosten (Euro 95) zijn voor eigen rekening van de klant /gebruiker.
• Boetes welke gemaakt worden tijdens de leenperiode zijn volledig voor de klant / gebruiker.
• De klant / gebruiker van de leenscooter dient in het bezit te zijn van een geldig scooterrijbewijs en/of geldig rijbewijs.
• De leenscooter dient op het afgesproken tijdstip dat de reparatie is voltooit alvorens de eigen scooter weer op te halen direct weer aan Verox beschikbaar te worden gesteld.
• Het niet nakomen op de afgesproken dag om de leenscooter te retourneren aan Verox resulteert in een boete van 50 euro voor de eerste dag, en 10 euro voor elke navolgende dag.

Indien bij onderhoud werkzaamheden worden gehinderd door reeds bestaande of niet eerder gemelde schade aan de scooter kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Indien beschadigde delen dienen te worden gedemonteerd voor onderhoud of reparaties en deze delen daarna onbruikbaar zijn is dit het risico van de klant en kan Verox hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

Bij reparaties buiten de garantie of wanneer koper de voorwaarden heeft overtreden en de garantie daarmee is vervallen, wordt er een vergoeding gerekend voor transport, uurloon, kosten en onderdelen.
 Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Ook dient de koper het oliepeil regelmatig en tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

Verzekering

Verox.nl verkoopt geen verzekeringen, maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij geheel vrijblijvend met elkaar in contact. Verox wijst koper er ook op altijd zelf uitvoerig onderzoek te doen naar de verschillende verzekering maatschappijen en mogelijkheden.

Uiteraard zijn alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing bij het afsluiten hiervan. Verox wijst koper er daarnaast op dat de scooter door technische veranderingen en/of het opvoeren van de motor niet meer verzekerd is.
 Indien een medewerker van Verox tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en de scooter van de klant/koper om welke reden dan ook niet verzekerd is, dan is de klant/koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

Begrip lease

De door Verox.nl aan particulieren aangeboden leasevorm betreft een financial leasevorm welke word aangeboden in samenwerking met Scooterflex in de vorm van Santander Comfortcard. Verox.nl verkoopt geen leaseconstructies, maar brengt slechts koper en financier met elkaar in contact. Verox wijst koper er ook op altijd zelf uitvoerig onderzoek te doen naar de verschillende financiering maatschappijen en mogelijkheden. Bij de lease van een voertuig bij verox scooetrs vervalt daarnaast in verband met de bijkomende administratieve handelingen de eventuele geadverteerde korting bij bepaalde modellen.

Betalingen voor verstrekte financieringen of leaseconstructies dienen dan ook te allen tijde aan de betreffende financieringsmaatschappij voldaan te worden. Hierbij gelden de voorwaarden die vermeld zijn bij de overeenkomst van de betreffende financieringsmaatschappij. De betreffende financieringsmaatschappij bepaalt wanneer een lease-aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen.

Na het ontvangen van de goedkeuring vanuit de lease maatschappij krijgt u een contract opgestuurd die u dient te tekenen echter starten wij direct het proces om het kenteken aan te vragen.  Indien de lease dan alsnog word geannuleerd door de klant en Verox in dat geval reeds kost heeft gemaakt met betrekking tot het kentekenbewijs hiervoor een bedrag van 15% van de order met een minimum bedrag van €149,- in rekening worden gebracht. Indien het om een Special Edition Verox scooter gaat komen hier nog de bijkomende kosten van deze op maat gemaakte scooters bij.

Overige bepalingen

Aan afbeeldingen van aangeboden producten op de website kunnen geen rechten ontleend worden.
• Mondelinge afspraken en bedingen binden partijen pas nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
• Verox.nl is niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen.
• Kortingsacties kunnen en mogen niet gecombineerd worden.
• De aankoop van de IVA Venti 50 kan niet worden gedaan in combinatie met een kortingsactie.
• Verox.nl heeft het recht om gebruikers van deze website op de hoogte te houden van lopende acties van Verox en aan Verox verbonden affiliaties. Koper heeft te allen tijde het recht om aan Verox.nl kenbaar te maken geen verdere reclame te willen ontvangen.

Aansprakelijkheid

• Verox is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet of niet tijdig uitvoeren van een onderhoudsopdracht.
• Verox is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.
• Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.
• Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak.
• Verox is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door koper of derden.

Overmacht

In geval van overmacht is Verox.nl bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

Toepasselijk recht

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft al het overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald volledig van toepassing.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien en niet binnen zestig dagen in de minne kunnen worden geschikt, kunnen door partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

Heb je vragen, is er iets niet duidelijk? Bel gerust 020-716 2727.